This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Shipping policy

  1. Betaling

Betaling geschiedt te allen tijde vooraf. Bij bestellingen via de internetsite geschiedt betaling d.m.v. Ideal, PayPal, Creditcard, Googlepay of Applepay via de betaalprovider Shopify Payments. Belgische klanten kunnen ook per Bancontact betalen. Betalingen dienen te allen tijde door Shopify Payments goedgekeurd te zijn alvorens Moodstreet Petit tot uitleveren overgaat. 

  1. Aflevering / Levertijd

5.1 Moodstreet Petit streeft ernaar om binnen 24 uur na ontvangst van betaling de bestelde artikelen te verzenden. De aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Overschrijding van de levertijd geeft de Klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.  

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld. De Klant is gerechtigd, de aankoop van het niet binnen 30 dagen te leveren product, te ontbinden.  

5.3 Moodstreet Petit zorgt voor bezorging bij voorkeur per DHL. Hierdoor zijn de bestellingen traceerbaar. 

5.4 Moodstreet Petit is niet verantwoordelijk voor door DHL zoekgeraakte bestellingen. 

5.5 Moodstreet Petit is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor worden door Moodstreet Petit gedragen. 

5.6 Verzendkosten bedragen voor Nederlandse verzendingen € 4,95. Voor België     € 5,95. Voor overige buitenlandse verzendingen worden hogere kosten in rekening gebracht. 

5.7 Moodstreet Petit is gerechtigd om - indien Moodstreet Petit dit noodzakelijk of wenselijk acht - voor de goede uitvoering van haar verplichtingen daarvoor noodzakelijke derden in te schakelen. 

5.8 De Klant is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van het geleverde door de Klant, behoudt Moodstreet Petit zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder eventuele kosten van vervoer en opslag) door te berekenen aan de Klant. 

5.9 Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde diensten en/of goederen ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van levering.   1. Overmacht

7.1 In geval van overmacht is Moodstreet Petit niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. 

7.3 Indien de overmacht situatie langer dan 3 maanden voortduurt hebben zowel Moodstreet Petit als de Klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.   

  1. Voorraad

8.1 De voorraad van de webshop wordt real-time bijgewerkt. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat het door de Klant bestelde artikel niet meer voorradig is, dan wordt de Klant door Moodstreet Petit zo spoedig mogelijk  op de hoogte gebracht. De Klant heeft alsdan het recht om de bestelling van het ontbrekende artikel kosteloos te annuleren. Moodstreet Petit zal binnen 14 werkdagen (of indien mogelijk eerder) het voor de bestelling betaalde bedrag op rekening van de Klant terugstorten. 

  1. Aansprakelijkheid 

9.1 Iedere aansprakelijkheid van Moodstreet Petit, van haar personeel en producten van Moodstreet Petit voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, ontstaan in verband met het geleverde wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Moodstreet Petit. Onder opzet of grove schuld wordt in ieder geval niet verstaan schade die de Klant of een derde lijdt als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de door de Klant geleverde informatie. Evenmin is Moodstreet Petit aansprakelijk voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. Jolo Fashion aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiende uit het gebruik van de producten van Moodstreet Petit.  

9.2 Schade die naar het oordeel van de Klant het gevolg is van opzet of grove schuld van Moodstreet Petit, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan Moodstreet Petit te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn aan Moodstreet Petit ter kennis wordt gesteld, komt slechts dan voor vergoeding in aanmerking, indien de Klant aannemelijk heeft gemaakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden. 

9.3 Indien en voor zover Moodstreet Petit aansprakelijk is wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van koop en levering of wegens anderszins handelen, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan EUR 1.000,-. 

9.4 Eventuele aansprakelijkheid van Moodstreet Petit voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, door de Klant zelf geïnvesteerde tijd of kosten van derden ingeschakeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moodstreet Petit, is uitdrukkelijk uitgesloten. 

  1. Privacy

10.1 De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Moodstreet Petit.  

10.2 Moodstreet Petit verstrekt uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de Klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting persoonsgegevens van de Klant aan derden.  

  1. Wijziging

11.1 Moodstreet Petit heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling. 

11.2 Indien de Klant de wijziging niet wenst te aanvaarden heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen op de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Klant geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard. 

  1. Toepasselijk recht

12.1 Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 

12.2 De Rechtbank Breda is bij uitsluiting van andere rechters bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst. 

12.3 De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven de vertalingen daarvan.